25.5.2024.  

Za?to BioDisk® ?

? jednostavno i stabilno pro?i??avanje
? visoka efikasnost smanjenja zaga?enja
? prilagodnljivost na udarna optere?enja
? mali tro?kovi pogona i odr?avanja
? rad ure?aja bez posade
? recirkulacija aktivnog mulja bez crpke
? minimalna potrebna povr?ina za izgradnju
? brza monta?a i pu?tanje u rad
? mogu?nost prijenosa na drugu lokaciju
? mali opseg prate?ih gra?evinskih radova
? rad bez neugodnih mirisa i buke
? otpornost na niske temperature
? prikladan vanjski izgled
? dugi vijek trajanja


Tehnologija rada

Ure?aj BioDisk ima primarnu talo?nicu, biozonu i sekundarnu talo?nicu sve u kompaktnoj izvedbi i standardiziranim veli?inama koje odgovaraju optere?enjima od 10 ES do 1000 ES.

 
   
 
O BioDisk®-u:
? Primarna talo?nica ? Biozona ? Sekundarna talo?nica ? Tank i biozona
Otpadne vode dotje?u u primarnu talo?nicu izravno, gravitacijski, ili putem crpne stanice. Plivaju?e sadr?aje zadr?ava uronjena pregrada, a talo?ive ?estice ravnomjerno se talo?e na dnu primarne talo?nice. Biolo?ki dio s diskovima na kojima se hvata biolo?ka masa, polaganim okretanjem naizmjeni?no prolazi kroz zrak i vodu. Prolaskom kroz vodu bakterijska se masa opskrbljuje hranjivim tvarima, a prolaskom kroz zrak potrebnim kisikom za njihovu razgradnju i odr?avanje aerobnih uvjeta. Vi?ak bakterijske mase zbog trenja otpada s diskova, i kao aktivni mulj odlazi kroz otvore dijelom u primarnu talo?nicu,a dijelom u sekundarnu. Tako je uspje?no rije?ena recirkulacija aktivnog mulja, bez potrebe za ugradnjom kanalizacijskih crpki. Ostale talo?ive ?estice izdvajaju se u sekundarnoj talo?nici. Konstrukcija ure?aja BioDisk od ?eli?nih je limova u zavarenoj izvedbi. Sve povr?ine prethodno pjeskarene i za?ti?ene kvalitetnim premazima na djelovanje otpadnih voda.
       
 
BioDisk®   tablica - Kliknite ovdje za preuzimanje .Doc datoteke
 
Veli?ina BioDisk ure?aja
10
30
60
100
200
265
350
420
500
650
1000
100
200
350
500
DIMENZIJE
Duljina (mm)
3.280
4.220
5.250
6.820
6.250
7.500
8.770
10.060
11.550
14.260
16.600
6.860
6.770
9.140
11.820
?irina (mm)
1.530
2.245
2.860
3.060
4.250
4.250
4.240
4.250
4.250
4.250
4.250
4.000
4.250
4.250
Visina (mm)
1.470
1.875
2.700
3.430
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
3.430
4.700
4.700
4.700
TE?INA
Prazan (N)
13.636
29.234
53.955
93.685
133.416
87.898
197.181
222.197
144.207
167.167
81.475
105.654
125.586
Pun (N)
53.857
125.372
292.338
490.010
832.869
1.198.782
1.525.946
SNAGA
Snaga elektromotora (kW)
0,25
0,25
0,37
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2x0,75
2x1,1
Dnevna potro?nja kWh/dan
1,08
2,88
4,32
6,25
6,3
6,4
7,8
8,7
9,6
11,4
18,0
 
       
? Rotor ? Poklopci ? Pogonski sustav ? BioDisk®
Osovina rotora izra?ena je iz kombinacije kvalitetnog osovinskog i uglji?nog ?elika. Diskovi BioDisk ure?aja, izra?eni su od polietenske mre?e me?usobno odvojeni distantnim prstenovima. Rotor je sastavljen od sekcija, i to omogu?uje laku i brzu monta?u. Za manje BioDisk ure?aje veli?ine do 60ES, poklopci su od ?eli?nih limova, a za ve?e ure?aje od armiranog poliestera. Konstrukcija i oblik poklopca prilago?eni su mjerodavnim optere?enjima snijega i vjetra, te uobi?ajenim mehani?kim naprezanjima. Za podru?ja s izrazito niskim temperaturama, predvi?aju se poklopci s dodatnom termi?kom izolacijom. Pogon rotora osigurava trofazni elektromotor male snage, za?ti?en protiv prskaju?e vode. Montiran je na dvostrukom pu?nom reduktoru koji je lan?anim prijenosom povezan s osovinom. Motor se izravno uklju?uje u mre?u, a za?tita od prvisokog dodirnog napona izvodi se prema zahtjevima elektrodistribucijskog poduze?a. U izradi malih kompaktnih ure?aja za biolo?ko pro?i??avanje otpadnih voda TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. je danas najuspje?nije poduze?e u Hrvatskoj . Vi?e od 700 izgra?enih BIO-DISK ure?aja svjedo?i to svojom pouzdano??u i kvalitetom.
       
在网上搜寻了很多丰胸产品,比较结果发现丰胸方法,粉嫩公主酒酿蛋更有名,有很多电视节目推荐,所以我优先考虑粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品,先尝试效果。据丰胸成功的网民推荐,我找到了“丰胸导师周媛”酒酿蛋丰胸,周媛是一位胸大脸高的美女,并耐心地回答了我的问题,后给了我实用的建议丰胸手法
 
 
Copyright (c) Teh Projekt Hidro d.o.o. 2004. - 2012.