29.1.2020.  
U izradi malih kompaktnih ure?aja za biolo?ko pro?i??avanje otpadnih voda TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. je danas najuspje?nije poduze?e u Hrvatskoj.

Vi?e od 700 izgra?enih
BIO-DISK ure?aja svjedo?i to svojom pouzdano??u i kvalitetom.
 
? Saznajte za?to BioDisk ?

 •  jednostavno i stabilno pro?i??avanje

 •  visoka efikasnost smanjenja zaga?enja

 •  prilagodnljivost na udarna optere?enja

 •  mali tro?kovi pogona i odr?avanja


 • vi?e informacija

  Napomena:


  Naziv, konstrukcija i oblik BioDisk ure?aja, za?ti?eni su kod Dr?avnog zavoda za intelektualno vlasni?tvo Republike Hrvatske.
   
   
  Djelatnosti - Pro?i??avanje voda i zraka  
  Studije
  Izrada studijskih rje?enja
  Tehni?ko-ekonomske analize
  Hidrolo?ka istra?ivanja
  Oceanografska i podmorska istra?ivanja
  Nadzor nad istra?nim radovima i interpretacija

  Idejni projekti
  Laboratorijska ispitivanja
  Pilot-ure?aji
  Geodetske podloge
  Izrada idejnih rje?enja
  Izrada idejnih projekata
  Izrada licitacijskih elaborata
  Usluge u licitacijskom postupku i odabira izvoditelja radova

  Glavni projekti
  Izrada glavnih projekata
  Izrada tro?kovnika
  Revizija projekata
  Stru?na mi?ljenja
  Gra?enje
  Nadzor izgradnje
  In?enjering ure?aji (hidromehani?ka oprema)
  Zastupstva, trgovina, uvoz-izvoz opreme
  Izrada projekata izvedenog stanja
  Pogon
  Program pu?tanja ure?aja u rad
  Izrada pravilnika o radu i odr?avanju ure?aja
  Obuka osoblja
  Servisiranje ure?aja i opreme
  Monitoring- pra?enje rada ure?aja
  Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.
   
   
  Copyright (c) Teh Projekt Hidro d.o.o. 2004. - 2012.