23.6.2024.  
U izradi malih kompaktnih ure?aja za biolo?ko pro?i??avanje otpadnih voda TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. je danas najuspje?nije poduze?e u Hrvatskoj.

Vi?e od 700 izgra?enih
BIO-DISK ure?aja svjedo?i to svojom pouzdano??u i kvalitetom.
 
? Saznajte za?to BioDisk ?

 •  jednostavno i stabilno pro?i??avanje

 •  visoka efikasnost smanjenja zaga?enja

 •  prilagodnljivost na udarna optere?enja

 •  mali tro?kovi pogona i odr?avanja


 • vi?e informacija

  Napomena:


  Naziv, konstrukcija i oblik BioDisk ure?aja, za?ti?eni su kod Dr?avnog zavoda za intelektualno vlasni?tvo Republike Hrvatske.
   
   
  Djelatnosti - Pro?i??avanje voda i zraka  
  Studije
  Izrada studijskih rje?enja
  Tehni?ko-ekonomske analize
  Hidrolo?ka istra?ivanja
  Oceanografska i podmorska istra?ivanja
  Nadzor nad istra?nim radovima i interpretacija

  Idejni projekti
  Laboratorijska ispitivanja
  Pilot-ure?aji
  Geodetske podloge
  Izrada idejnih rje?enja
  Izrada idejnih projekata
  Izrada licitacijskih elaborata
  Usluge u licitacijskom postupku i odabira izvoditelja radova

  Glavni projekti
  Izrada glavnih projekata
  Izrada tro?kovnika
  Revizija projekata
  Stru?na mi?ljenja
  Gra?enje
  Nadzor izgradnje
  In?enjering ure?aji (hidromehani?ka oprema)
  Zastupstva, trgovina, uvoz-izvoz opreme
  Izrada projekata izvedenog stanja
  Pogon
  Program pu?tanja ure?aja u rad
  Izrada pravilnika o radu i odr?avanju ure?aja
  Obuka osoblja
  Servisiranje ure?aja i opreme
  Monitoring- pra?enje rada ure?aja
   
   
  Copyright (c) Teh Projekt Hidro d.o.o. 2004. - 2012.
  早上喝白醋胸猛增是真的吗丰胸产品?我也曾试过这种方法,当然是无效的。目前“挤胸法”流行将自己的胸部向内挤出形成乳沟丰胸方法,但长时间挤出乳沟后,乳房内淋巴液的逆流减少或阻止,局部血气恶化粉嫩公主酒酿蛋官网,乳腺增生,长时间的胸部活动受到限制,也会影响正常的呼吸丰胸食物