20.2.2020.  
 

? TEH PROJEKT HIDRO d.o.o
P
o sistemu in?enjeringa preuzima izvedbu kompletnih ure?aja za pro?i??avanje pitkih i otpadnih voda. Uz tehnolo?ku funkcionalnost posebna je pozornost posve?ena i oblikovanju gra?evina, te izgra?eni ure?aji djeluju skladno.
Prilikom projektiranja gra?evina te?i se jednostavnim i funkcionalnim rje?enjima, uz ?to ni?a investicijska ulaganja. Dobar projekt pravilnim izborom materijala osigurava br?u gradnju, jednostavno odr?avanje i ni?e eksploatacijske tro?kove.

? Mehani?ki predtretman
TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. nudi rje?enja za mehani?ke predtretmane. To naro?ito dolazi do izra?aja na podru?ju predtretmana otpadnih voda u prehrambrenoj i mesnoj industriji, te u klaonicama i farmama.

? Podmorski ispust
Uspje?an i funkcionalan predtretman otpadnih voda naselja uz more s dispozicijom efluenta podmorskim ispustima, izveden u suradnji s TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. danas je sigurno jedno od najsuvremenijih tehnolo?kih rje?enja. Ure?aji su primjereno arhitektonski oblikovani.

?Zauljene vode
TEH PROJEKT HIDRO d.o.o.
uspje?no rje?ava probleme pro?i??avanja zauljenih voda primjenom separatora raznih vrsta i izvedbi.

 

 
Djelatnosti - Pro?i??avanje voda i zraka  
Studije
Izrada studijskih rje?enja
Tehni?ko-ekonomske analize
Hidrolo?ka istra?ivanja
Oceanografska i podmorska istra?ivanja
Nadzor nad istra?nim radovima i interpretacija
Idejni projekti
Laboratorijska ispitivanja
Pilot-ure?aji
Geodetske podloge
Izrada idejnih rje?enja
Izrada idejnih projekata
Izrada licitacijskih elaborata
Usluge u licitacijskom postupku i odabira izvoditelja radova
Glavni projekti
Izrada glavnih projekata
Izrada tro?kovnika
Revizija projekata
Stru?na mi?ljenja
Gra?enje
Nadzor izgradnje
In?enjering ure?aji (hidromehani?ka oprema)
Zastupstva, trgovina, uvoz-izvoz opreme
Izrada projekata izvedenog stanja
Pogon
Program pu?tanja ure?aja u rad
Izrada pravilnika o radu i odr?avanju ure?aja
Obuka osoblja
Servisiranje ure?aja i opreme
Monitoring- pra?enje rada ure?aja
The Rolex replica watches Deepsea features a one-way rotating outer ring with a black Cerachrom 60-minute scale ring on the outer ring that allows the diver to master the dive and decompression time on the sea floor to replica watches uk ensure safe diving. The rolex replica uk patented ring is made of extremely hard and hard-to-corrosive ceramics that are not easily scratched and do not fade even after exposure to ultraviolet light. The numbers and scales engraved on the replica watches online ceramic outer ring are PVD (plating technology is plated with platinum. The outer ring tooth edge facilitates the outer ring rotation, helping the diver to set the dive time, even with gloves.
 
 
Copyright (c) Teh Projekt Hidro d.o.o. 2004. - 2012.