26.2.2024.  
 

? TEH PROJEKT HIDRO d.o.o
P
o sistemu in?enjeringa preuzima izvedbu kompletnih ure?aja za pro?i??avanje pitkih i otpadnih voda. Uz tehnolo?ku funkcionalnost posebna je pozornost posve?ena i oblikovanju gra?evina, te izgra?eni ure?aji djeluju skladno.
Prilikom projektiranja gra?evina te?i se jednostavnim i funkcionalnim rje?enjima, uz ?to ni?a investicijska ulaganja. Dobar projekt pravilnim izborom materijala osigurava br?u gradnju, jednostavno odr?avanje i ni?e eksploatacijske tro?kove.

? Mehani?ki predtretman
TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. nudi rje?enja za mehani?ke predtretmane. To naro?ito dolazi do izra?aja na podru?ju predtretmana otpadnih voda u prehrambrenoj i mesnoj industriji, te u klaonicama i farmama.

? Podmorski ispust
Uspje?an i funkcionalan predtretman otpadnih voda naselja uz more s dispozicijom efluenta podmorskim ispustima, izveden u suradnji s TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. danas je sigurno jedno od najsuvremenijih tehnolo?kih rje?enja. Ure?aji su primjereno arhitektonski oblikovani.

?Zauljene vode
TEH PROJEKT HIDRO d.o.o.
uspje?no rje?ava probleme pro?i??avanja zauljenih voda primjenom separatora raznih vrsta i izvedbi.

 

 
Djelatnosti - Pro?i??avanje voda i zraka  
Studije
Izrada studijskih rje?enja
Tehni?ko-ekonomske analize
Hidrolo?ka istra?ivanja
Oceanografska i podmorska istra?ivanja
Nadzor nad istra?nim radovima i interpretacija
Idejni projekti
Laboratorijska ispitivanja
Pilot-ure?aji
Geodetske podloge
Izrada idejnih rje?enja
Izrada idejnih projekata
Izrada licitacijskih elaborata
Usluge u licitacijskom postupku i odabira izvoditelja radova
Glavni projekti
Izrada glavnih projekata
Izrada tro?kovnika
Revizija projekata
Stru?na mi?ljenja
Gra?enje
Nadzor izgradnje
In?enjering ure?aji (hidromehani?ka oprema)
Zastupstva, trgovina, uvoz-izvoz opreme
Izrada projekata izvedenog stanja
Pogon
Program pu?tanja ure?aja u rad
Izrada pravilnika o radu i odr?avanju ure?aja
Obuka osoblja
Servisiranje ure?aja i opreme
Monitoring- pra?enje rada ure?aja
 
 
Copyright (c) Teh Projekt Hidro d.o.o. 2004. - 2012.
有些人说,刘燕酿制效果真的很棒吗丰胸方法?为什么这么不可思议呢?其实丰胸本来就不难,只要让乳腺通畅,整理身体,吸收胸部必要的营养物质丰胸食物,自然就会变大。另外,酿酒蛋丰胸的确历史悠久,有着五千多年的历史,除了长达七年的研究之外丰胸产品,有效果当然不是我的共享来到这里,感谢我的帮助和鼓励。如果想知道更多的话,可以咨询粉嫩公主酒酿蛋正品总代媛媛,变成大胸不是梦燕窝酒酿蛋