25.9.2023.  

Mjerne skice BioDisk®-a
Datoteke su u .PDF formatu. Kliknite na naziv za preuzimanje

? BioDisk® 10 ES ? BioDisk® 350 ES(b)
? BioDisk® 30 ES ? BioDisk® 420 ES(b)
? BioDisk® 60 ES ? BioDisk® 500 ES
? BioDisk® 110 ES(b) ? BioDisk® 500 ES(b)
? BioDisk® 110 ES(c) ? BioDisk® 600 ES(b)
? BioDisk® 200 ES ? BioDisk® 2x650 ES(b)
? BioDisk® 200 ES(b) ? BioDisk® 1000 ES(b)
? BioDisk® 265 ES(b) ? BioDisk® 2x1000 ES(b)
? BioDisk® 350 ES ? BioDisk® sve skice

 

 
 
O BioDisk®-u:  
? Primarna talo?nica ? Biozona ? Sekundarna talo?nica ? Tank i biozona
Otpadne vode dotje?u u primarnu talo?nicu izravno, gravitacijski, ili preko crpne stanice. Plivaju?e sadr?aje zadr?ava uronjena pregrada, a talo?ive ?estice ravnomjerno se talo?e na dnu primarne talo?nice. Biolo?ki dio s diskovima na kojima se hvata biolo?ka masa, polaganim okretanjem naizmjeni?no prolazi kroz zrak i vodu. Prolaskom kroz vodu bakterijska se masa opskrbljuje hranjivim tvarima, a prolaskom kroz zrak potrebnim kisikom za njihovu razgradnju i odr?avanje aerobnih uvjeta. Vi?ak bakterijske mase zbog trenja otpada s diskova, i kao aktivni mulj odlazi kroz otvore dijelom u primarnu talo?nicu,a dijelom u sekundarnu. Tako je uspje?no rije?ena recirkulacija aktivnog mulja, bez potrebe za ugradnjom kanalizacijskih crpki. Ostale talo?ive ?estice izdvajaju se u sekundarnoj talo?nici. Konstrukcija ure?aja BioDisk od ?eli?nih je limova u zavarenoj izvedbi. Sve povr?ine prethodno pjeskarene i za?ti?ene kvalitetnim premazima na djelovanje otpadnih voda.
       
? Rotor ? Poklopci ? Pogonski sustav ? BioDisk®
Osovina rotora izra?ena je od kombinacije kvalitetnog osovinskog i uglji?nog ?elika. Diskovi BioDisk ure?aja, izra?eni su od polietenske mre?e i me?usobno odvojeni distantnim prstenovima. Rotor je sastavljen od sekcija, i to omogu?uje laku i brzu monta?u na gradili?tu. Za manje BioDisk ure?aje veli?ine do 60ES, poklopci su od ?eli?nih limova, a za ve?e ure?aje od armiranog poliestera. Konstrukcija i oblik poklopca prilago?eni su mjerodavnim optere?enjima snijega i vjetra, te uobi?ajenim mehani?kim naprezanjima. Za podru?ja s izrazito niskim temperaturama, predvi?aju se poklopci s dodatnom termi?kom izolacijom. Pogon rotora osigurava trofazni elektromotor male snage s ugra?enim termistorom, za?ti?en protiv prskaju?e vode. Montiran je na dvostrukom pu?nom reduktoru koji je lan?anim prijenosom povezan s osovinom. Motor se izravno uklju?uje u mre?u, a za?tita od prvisokog dodirnog napona izvodi se prema zahtjevima elektrodistribucijskog poduze?a. U izradi malih kompaktnih ure?aja za biolo?ko pro?i??avanje otpadnih voda TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. je danas najuspje?nije poduze?e u Hrvatskoj . Vi?e od 700 izgra?enih BIO-DISK ure?aja svjedo?i to svojom pouzdano??u i kvalitetom.
 
 
Copyright (c) Teh Projekt Hidro d.o.o. 2004. - 2012.
我以前是那样的,后来才注意到丰胸产品。我先天性发育不太好,因为胸部只有小b杯,所以结婚的时候特别是美女喜欢穿那种瘦小的内衣产后丰胸。时间久了,胸口不大,反而变小了,结婚生下宝宝,喂了一年左右。断奶后,胸部过于收缩粉嫩公主酒酿蛋 ,原本没什么胸部的是a杯而不满。因为胸痛频繁到医院检查,有轻微乳腺增生,医生说我长期穿着内衣也有很大影响丰胸粉嫩公主酒酿蛋,提醒姐妹们注意,不要挤压胸部。